35% увеличение на разходите за болнични в периода 2019-2021 г.

Новини
15:25 - 06 Юли 2022
786
35% увеличение на разходите за болнични в периода 2019-2021 г.

За периода от 2019 до 2021 г. разходите за временна неработоспособност поради общо заболяване са се увеличили с близо 35%. Вследствие на ковид пандемията броят на изплатените от държавното обществено осигуряване (ДОО) работни дни на лица заради гледане на болен и карантина е нараснал повече от 4 пъти.

Това показва анализ, публикуван в последния информационен бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ).

Данните включват изплатените парични обезщетения при временна неработоспособност и временно намалена работоспособност поради общо заболяване, включително: временна неработоспособност поради общо заболяване; временна неработоспособност поради нетрудови злополуки; временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина; санаторно-курортно лечение поради общо заболяване и трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване.

От НОИ припомнят, че въведената през 2020 г. и продължила през цялата 2021 г. епидемична обстановка в страната е наложила изменения в Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи във връзка с уреждане въпросите с поставянето на големи групи хора в режим на карантина.

От 17 август 2021 г. са създадени условия за облекчен режим при издаването на болничен лист с причина "карантина".

Въведено е изключение от общото правило за максимална продължителност на отпуска поради временна неработоспособност и предоставена възможност за издаването му от лекуващия лекар, независимо от броя на дните във временна неработоспособност на лицето към конкретния момент. Промяната касае и максимално разрешения брой дни отпуск поради временна неработоспособност от ЛКК без разрешение на ТЕЛК от 180 дни без прекъсване и 360 дни с прекъсване в настоящата и две предходни години. През периода 2019-2021 г. продължава тенденцията на повишаване на разходите на ДОО за изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност и временно намалена работоспособност поради общо заболяване.

През 2021 г. разходите за тези обезщетения са в размер на 797 547,7 хил. лв. и са с 204 706,6 хил. лв. (или с 34,5%) повече спрямо 2019 г. и със 111 938,9 хил. лв. (с 16,3%) повече спрямо 2020 г.

Увеличението на разходите за парични обезщетения при временна неработоспособност и временно намелена работоспособност се дължи на: увеличението в броя на лицата с платени обезщетения от ДОО с 29,1%, при намаляващ средномесечен брой осигурени лица за фонд "Общо заболяване и майчинство" с приблизително 80,0 хил. души за периода. Броят на лицата, на които е начислено поне едно парично обезщетение, е нараснал с 283,2 хил. души - от 972,9 хил. души през 2019 г. на 1 256,1 хил. души през 2021 г.; ръста в броя на изплатените от ДОО работни дни - от 17,3 млн. дни до близо 19,0 млн. дни. Нарастването за периода е с 1,7 млн. работни дни или с 10%; нарастването на общия брой издадени през 2021 г. (2 821,8 хил.) болнични листове - с 6,2% спрямо 2020 г. и с 4,1% спрямо 2019 г. (2 710,6 хил.); нарастването на общия брой издадени през 2021 г. (2 346,1 хил.) болнични листове, по които има плащане от ДОО - с 6,7% спрямо 2020 г. и с 13,8% спрямо 2019 г. (2 061,3 хил.); ръста на среднодневния размер на паричните обезщетения при временна неработоспособност и временно намалена работоспособност поради общо заболяване - от 34,36 лв. на ден през 2019 г. на 42,03 лв. през 2021 г., или с 22,3%.

Общо декларираните от работодателите като изплатени на осигурените от тях лица работни дни във временна неработоспособност (общо за всички причини) нарастват от 5,6 млн. работни дни през 2019 г. до почти 5,9 млн. работни дни през 2021 г. 

За изследвания период нарастването е с 289,9 хил. работни дни или с 5,2%. През 2020 г. е отчетено слабо понижение на изплатените работни дни от работодател с 1,7% спрямо 2019 г., което се дължи основно на факта, че през годината намалява общият брой на осигурените лица във фонд "Общо заболяване и майчинство" - от 2 615,6 хил. осигурени лица през 2019 г. (средномесечно) до около 2 490,9 хил. осигурени лица през 2020 г. и 2 535,6 хил. осигурени лица през 2021 г.