Близо 20% от българите живеят в София

Увеличава се относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години

Новини
17:45 - 25 Януари 2023
2507
Близо 20% от българите живеят в София

Населението на страната към 7 септември 2021 г., според данните от Преброяване 2021, е 6 519 789. Жените са 3 383 527 (51,9%), а мъжете 3 136 262 (48,1%), или на 1000 жени се падат 927 мъже.

В градовете живеят 4 782 064 души, или 73,3%, а в селата - 1 737 725 души, или 26,7% от населението на страната.

Населението на област София (столица) е 1 274 290. Това означава, че на територията на област София (столица) живее 19,5% от населението на страната. Жените са 668 513 (52,5%), а мъжете 605 777 (47,5%).

В периода между последните две преброявания населението в област София (столица) е намаляло със 17 301 души или с 1,3%.

В страната за този десетгодишен период това е областта с най-малка загуба на население, показват данните на НСИ от преброяването в България. Статистиците отчитат тревожна тенденция за застаряване на населението.

Територията на Столична община е разпределена на 24 административни района. С население над 50 хил. души са тринадесет района, в които живеят 73,8% от населението на Столичната община, сочат данните на националната статистика.

Над 100 000 души живеят в столичните квартали „Люлин“ и „Младост“.

Близо 80 000 са жителите на „Красно село“, а най-малобройно е населението на Банкя – над 12 000 души. 

От статистиката отбелязват, че е налице продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете, което се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Броят на мъжете преобладава във възрастовите групи до 44 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на област София (столица).

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 249 605 души, или 19,6% от населението на област София (столица). Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 47 977 или с 23,8%.

Населението във възрастовата група 15-64 навършени години е 838 390 души, или 65,8%. Спрямо 2011 г. намалява с 92 333, или с 9,9%.

Делът на най-младото население се увеличава от 12,3% през 2011 г. на 14,6% от общото население през 2021-ва, а абсолютният брой на населението във възрастовата група 0-14 нараства от 159 хил. през 2011 г. на 186 хил. през 2021 г. или със 17%.

Делът на населението в активна възраст (15-64) е най-висок в област София (столица) - 65,8% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 г.). По данни от Преброяване 2021 това съотношение за страната е 61. За сравнение през 2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 70 млади хора, а през 2001 г. от 124.

Това отношение е най-благоприятно в областите Сливен (79), Варна (71) и София (столица) (70). В две области коефициентът на демографско заместване е под 50 - Смолян (41) и Кърджали (46). 

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 796 000 души, или 62,5 на сто от населението на област София (столица). Мъжете са 406 000, а жените 390 000. 

Към 7 септември 2021 г. 98,5 на сто от населението на област София (столица) е с българско гражданство. От тях 0,9 на сто са с двойно гражданство – българско и друго.