БНБ: Банковите лихви тръгнаха нагоре, но остават ниски

Новини
14:18 - 25 Август 2022
2171
БНБ: Банковите лихви тръгнаха нагоре, но остават ниски

През юли индексът ЛЕОНИА Плюс се увеличава с 0,06 процентни пункта (пр. п.) до минус 0,57 на сто. Лихвеният процент по свръхрезервите на банките е минус 0,53 на сто, като спрямо юни се повишава с 0,17 пр. п., съобщава БНБ.

ЛЕОНИА Плюс е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-депозити в левове на междубанковия пазар в България.

Лихви по кредитите

През юли 2022 г. средният лихвен процент по кредитите на бизнеса, в размер до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0,09 пр. п. до 2,89 на сто, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0,17 пр. п. до 2,27 на сто. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0,02 пр. п. до 2,28 на сто, а по кредитите над 1 млн. евро пада с 0,20 пр. п. до 2,43 на сто.

През юли средният лихвен процент по кредитите на домакинствата, вземани за потребление в левове, се повишава с 0,63 пр. п. до 8,19 а сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити се вдига с 0,66 пр. п. до 8,66 на сто. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0,02 пр. п. до 2,47 а сто, а ГПР - с 0,07 пр. п. до 2,71 на сто. 

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица се увеличава с 0,04 пр. п. до 3,03 на сто.

През юли 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0,45 пр. п. до 14,27 на сто, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се повишава с 0,01 пр. п. до 20,40 на сто. 

Лихви по депозитите

През юли в сравнение с юни 2022 г. средният лихвен процент по депозитите на бизнеса, които са с договорен матуритет (ДДМ) в левове се повишава с 0,16 пр. п. до минус 0,24 на сто, а по тези в евро се вдига с 0,10 пр. п. до минус 0,29 на сто. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от минус 0,01 на сто.

Средният лихвен процент по депозитите на домакинствата, които са с договорен матуритет в левове нараства с 0,03 пр. п. до 0,13 на сто, а по тези в евро спада с 0,01 пр. п. до 0,13 на сто. Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0,00 процента. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове, се променя незначително до 0,12 на сто, а по тези в евро остава на ниво от 0,17 на сто.