БНБ очаква 2,2% икономически растеж за 2024 г.

Централната банка прогнозира годишната хармонизирана инфлация в България да се забави до 2,3%

Новини
14:11 - 16 Април 2024
1179
БНБ очаква 2,2% икономически растеж за 2024 г.

Брутният вътрешен продукт на България се очаква да нарасне с 2,2% през настоящата година след повишение с 1,8% през 2023 г., сочат новите макроикономически прогнози на БНБ, публикувани във вторник.

Това представлява низходяща ревизия спрямо декемврийската прогноза на БНБ за повишение на БВП с 2,5% през 2024 г.

БНБ също така

очаква растежът на реалния БВП да се ускори през 2025 г. до 3,3%

и след това да се забави до 2,6% през 2026 г., като тази динамика в голяма степен се определя от заложения профил на публичните инвестиции.

За ускоряването на растежа на реалния БВП основно влияние оказва допусканото преминаване на приноса на изменението на запасите от силно отрицателен през 2023 г. в неутрален през 2024 г., заложено в новата прогноза на БНБ.

Според централната банка, в подкрепа на растежа ще бъде вътрешното търсене,

докато нетният износ ще се отрази отрицателно. Вътрешното търсене се предвижда да бъде подкрепено от нарастване на частното потребление в условията на повишаващи се доходи от труд в реално изражение, растеж на инвестиционната активност, както и от по-високо правителствено потребление.

Негативната динамика на нетния износ пък отразява прогнозирания по-голям растеж на вноса спрямо този на износа на стоки и услуги. Външното търсене на български стоки и услуги се очаква да нарасне с 2,1% през 2024 г. и да се ускори до 3,3% през 2025 г. и до 3,4% през 2026 г.

В краткосрочен план рисковете в посока по-бавно нарастване на потребителските цени

произтичат главно от възможността за по-голямо от очакваното понижение на административно определяните цени, както и от потенциално по-силно и бързо пренасяне от страна на фирмите на понижаващите се цени на суровините на международните пазари върху крайните потребителски цени в страната.

В средносрочен план евентуалното реализиране на по-бързо и често индексиране на заплатите в условия на недостиг на работна сила, по-силно от очакваното нарастване на потребителското търсене, както и по-голямо от прогнозираното поскъпване на стоките и услугите с административно определяни цени

представляват рискове в посока по-висока инфлация спрямо базисния сценарий, отбелязва БНБ.

Централната банка прогнозира годишната хармонизирана инфлация в България да се забави до 2,3% в края на настоящата година, а средносрочната инфлация да достигне 3%. В края на 2025 г. се очаква инфлацията да се ускори леко до 2,7% и да остане на това ниво в края на 2026 г. В средносрочен план БНБ очаква положителният принос на базисните компоненти за общата инфлация да остане значителен.