КЕВР: Цената на природния газ за месец май намалява със 7%

Икономика
18:07 - 01 Май 2024
2230
КЕВР: Цената на природния газ за месец май намалява със 7%

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. май в размер на 54,70 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Цената е с около 7 % по-ниска от цената на природния газ през м. април, която беше в размер на 58,84 лв./MWh.

В утвърдената цена на природния газ са включени : компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ ЕАД днес, 1 май, актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. май.   

 Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от два различни източника за доставка. В ценовия микс за м. май е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България - Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 76,56 % от потреблението за месеца и допринасят за постигането на благоприятни цени на синьото гориво.

 Вторият източник за доставка на природен газ са закупените от „Булгаргаз“ количества след проведен търг на Газов Хъб „Балкан“ на 30 април т.г. В първоначалното си заявление дружеството предвиждаше тези количества да бъдат доставени на газовия терминал в Александропулис, по сключен договор с търговец за доставка на втечнен природен газ. Тези планове обаче претърпяха промяна след получено официално уведомление за отлагане на датата на началото на търговската експлоатация на гръцкия газов терминал, съобщават от КЕВР.

С оглед променените условия за доставка на природен газ регулаторът извърши проверка на постъпилите данни от проведения търг на Газов хъб „Балкан“ и в съответствие с нормативните изисквания ги отчете в окончателното си решение за утвърждаване на цената на природния газ за месеца. Предложената от „Булгаргаз“ цена от 54,76 лв./MWh беше намалена на 54,70/MWh. Допълнително са намалени разходи, формиращи компонентата „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“.  

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. май - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за м. май 2024 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатoра.