Подаващите сигнали за нарушения - под защита

Народните избраници приеха на второ четене закон по темата

Новини
16:44 - 27 Януари 2023
1644
Подаващите сигнали за нарушения - под защита

Депутатите приеха на второ четене на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности. С този закон се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация.

Този закон се прилага и за лица, свързани с лицата, които подават сигнали. Той не отменя правилата на действащата нормативна уредба, предвиждаща съществуването на различни органи с правомощия за проверка на сигнали в различни сфери на публичния сектор.

Законът има за цел да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

Този закон се прилага по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на обществените поръчки; финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;безопасността и съответствие на продуктите. Той касае и безопасността на транспорта; опазването на околната среда;радиационната защита и ядрената безопасност;безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях и др.

Този закон се прилага и по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство в областта на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;трудовото законодателство; законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.