Предлагат промени в Закона за енергетиката

Натрупаните печалби в публичните предприятия от енергийния сектор ще бъдат използвани за подпомагане на потребителите на ток или газ

Новини
17:15 - 27 Май 2022
735
Предлагат промени в Закона за енергетиката

Министерството на енергетиката (МЕ) предлага промени в Закона за енергетиката (ЗЕ). Основните цели са се постигне устойчивост на компенсациите за високите енергийни цени, предвидимост в работата на бизнеса, засегнат от колебанията в енергийните цени, справедливо третиране на всички икономически субекти и подобряване на инвестиционния климат, съобщиха от ведомството.

Производителите на електроенергия от възобновяеми източници ще могат да получават допълнителна премия в случай, че постигнатата от тях пазарна цена на електроенергията, плюс съответната премия, е по-ниска от определената им преференциална цена за изкупуване, предвиждат част от предложенията. В обратния случай - когато пазарната цена, плюс премията е по-висока от определената преференциална цена на тези производители, те ще дължат допълнителни вноски към фонда "Сигурност на електроенергийната система" (СЕлС).

Според друга част от промените, Министерският съвет, по предложение на Министерството на енергетиката, ще приема референтна цена за държавните електроенергийни фирми. Достигнатите на пазара равнища над тази цена, умножени по произведената от съответното дружество електроенергия, ще се събират като приход във фонд СЕлС.

Операторите на газопреносни мрежи и на съоръжения за съхранение на природен газ да отпаднат от кръга на задължените лица за внасяне на вноски във фонд СЕлС,

предвижда друга част от предложенията на МЕ. Фондът ще изплаща на енергийните предприятия разходите за допълнителни задължения към обществото, наложени им със заповед на министъра на енергетиката след 1 януари 2022 г. до влизане в сила на закона.

Направените предложения имат за цел да осигурят устойчивост и предвидимост в работата на енергийните дружества, справедливо третиране на всички участници на пазара и - като краен резултат - възможност за устойчиво и конкурентно производство в икономическите сектори, най-сериозно засегнати от волатилността на енергийните пазари.

Друга част от промените в ЗЕ предвиждат

натрупаните печалби в публичните предприятия от енергийния сектор да бъдат използвани за подпомагане на потребителите на електрическа енергия или природен газ. Така тези средства ще бъдат разходвани целево - за компенсиране на засегнатите от високите енергийни цени.

Предвид продължаващия военен конфликт в Украйна и неизвестността за енергийните цени през следващите месеци, вероятността да бъдат необходими нови програми за компенсиране е голяма. С предложените от МЕ промени се осигурява допълнителен финансов ресурс за фонд СЕлС, който да бъде изразходван целево за изпълнение на тези програми.

Ако предложенията на Министерството на енергетиката бъдат приети, се предвижда енергийните предприятия да могат да бъдат компенсирани за наложени им допълнителни задължения към обществото, свързани с осигуряване на непрекъсваемост на снабдяването с природен газ.

Операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи да бъдат задължени ежегодно да провеждат процедура, чрез която производители на електроенергия да могат да заявяват и резервират бъдещи мощности, необходими за присъединяване на техни обекти, гласи друго предложение за промяна в ЗЕ. Изменението цели да осигури предвидимост и прогнозируемост в работата както на операторите на мрежи, така и на техните клиенти. Това създава сигурност по отношение на инвестициите и има сериозно значение за подобряване на инвестиционния климат.