Вълчев иска Институт за компютърни науки към СУ

Просветният министър внесе доклад в МС за новото звено, идеята е на ректора

Новини
16:08 - 15 Януари 2021
445
Вълчев иска Институт за компютърни науки към СУ

Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки ще бъде създаден към СУ "Св. Климент Охридски". В доклад до Министерския съвет, просветният министър Красимир Вълчев внася за  разглеждане проект за постановление, който е публикуван за обществено обсъждане.

Предложението за откриване на основното звено е въз основа на решение на Академичния съвет и на мотивирано искане на ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Предвижда се в Института за научни изследвания в областта на компютърните науки да се правят научни изследвания в множество направления на компютърните науки, сред които изкуствен интелект, софтуерна сигурност, адаптиращи се софтуерни системи и други.

Откриването на института ще насърчи работата по научноизследователски проекти, в т.ч. и проекти с чуждестранни партньори, ще се повиши обемът и качеството на научните разработки, ще се създават нови научни знания и приложими научни продукти. В института към СУ ще се обучават докторанти и ще се подготвят млади учени в областта на компютърните науки и на интердисциплинарните изследвания.

Институтът ще обединява изследователски групи и звена. Съгласно изготвения проект на правилник за устройството и дейността на Института за научни изследвания в областта на компютърните науки, органи за управление на звеното ще са Изпълнителен съвет, Научен съвет и изпълнителен директор. Планира се в управителните и съвещателните органи да участват и признати на световно равнище учени.

Очаква се в института през 2021 г. да работят общо 39 души, от които петима професори и учени със срочна заетост, 19 докторанти, постдокторанти и стажанти, и 15 служители в

администрацията и управлението. Предвижда се постепенно увеличаване на заетите, като през 2030 г. в звеното се прогнозира да работят общо над 170 души.

Дейността на института ще се финансира от разчетените средства за наука в централния бюджет, от бюджета на висшето училище, от участия в национални и международни проекти и програми, от изпълнението на консултантски проекти и от реализацията на създадени от него научни резултати, и др.

Предложението на ръководството на Софийския университет за откриване на института в структурата на висшето училище е в съответствие с нормативно установените изисквания на Закона за висшето образование.

Откриването на научни институти във висшите училища съответства и на мерките, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2021-2030 г. и на Националната стратегия за развитие на научните изследвания /2017-2030 г./, информира министър Красимир Вълчев.