Вижте кога ще се пенсионирате според датата на раждане

У нас
16:39 - 03 Април 2021
7307
Вижте кога ще се пенсионирате според датата на раждане

За да придобиете право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, трябва да имате навършена минимална пенсионна възраст и определен осигурителен стаж, пише Монитор бг.

Условията за придобиване първо право на пенсия за осигурителен стаж и възраст според датата на раждане на съответното лице както за миналата и настоящата, така и за следващите години, са показани в таблицата по-долу.

След 31 декември 2037 г. възрастта се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота.

Правото на пенсия не се погасява по давност.

Това означава, че лицата, които през 2020 г. и предходните години са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират и през 2021 г. или през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране.

В случай че лицата нямат право на пенсия при горепосочените условия, те придобиват право на пенсия при навършване на 66 години и 8 месеца възраст за двата пола и минимум 15 години действителен осигурителен стаж.

При преценяване на правото на пенсия по чл. 68, ал. 1-2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), свързана с прилагане на международен договор, по който България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато само със зачетения по българското законодателство осигурителен стаж лицето не придобива право на пенсия, но има поне 15 години действителен осигурителен стаж и до удостоверяване на чуждия осигурителен стаж навърши възрастта по чл. 68, ал. 3, се отпуска пенсия в размер на социалната пенсия за старост, при условие че лицето не получава друг вид пенсия.

Лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 от КСО, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1.

Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща пожизнено, като размерът ѝ се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец до навършване от лицето на възрастта му по чл. 68, ал. 1. Лицата, на които е отпусната пенсия за ОСВ в намален размер, нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1, 2 и 3 от КСО.