Дунавският флот глътна 45 млн. лв. (ВИДЕО)

Техномания
13:53 - 30 Март 2023
1007
Дунавският флот глътна 45 млн. лв. (ВИДЕО)

През последните 15 години Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) успя да модернизира своя флот и материално-техническа база благодарение на успешно осъществени проекти, финансирани по европейските фондове. Общата им стойност е близо 45 милиона лева. Това съобщи Ивелин Занев, изпълнителен директор на ИАППД по време на регионалната конференция в Русе.

По думите му това е помогнало много за по-бързата и прецизна работа на агенцията.

Най-големият проект, осъществен от агенцията, е модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване за близо 21 млн. лв. Той е реализиран в периода януари 2018 г. - септември 2022 г. Финансирането е от еврофондовете пред оперативна програма "Транспорт" 2014 - 2020 г..

По този проект ИАППД придоби съвременна драгажна техника, с която може да осигурява корабоплавателния път в българския участък на реката. Оборудването включва драга, която получи името "Янтра", изработена в нидерландска корабостроителница, маневрен кораб "Искър", несамоходни понтон и шалан, изработени в корабостроителница в Гюргево, както и тръби за пренос на наноси.

Друг значим и успешно изпълнен проект за ИАППД е FAIRway Danube, финансиран по механизма "Свързана Европа". По него агенцията е била партньор на речните администрации от Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия и Румъния. Проектът е реализиран в периода юли 2015 г. - декември 2021 г.

Средствата за ИАППД са над 6 млн. евро, като с тях са купени два нови плавателни съда - хидрографен катер, с който се извършват хидроложки и хидрографски измервания, както и маркиращ кораб "Осъм", предназначен за обозначаване на корабоплавателния път с плаващи навигационни знаци.

Внедрена е и интегрирана система за управление на водния път, изградени са 10 нови автоматични хидрометрични станции за измерване на водните нива, подобрена е и прогнозата за водните стоежи в общия българо-румънски участък на реката.

По друг европейски проект за подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по река Дунав е построен хидрографският кораб "Дунав 1" във варненската корабостроителница. Той е снабден с многолъчев ехолот и Lidar, с които се извършва проследяване на хидроморфоложките изменения на реката, състоянието на речното русло и движението на седиментите, които са една от причините за образуване на прагови участъци. Този проект е изпълнен в периода март 2016 г. - януари 2018 г., като финансирането идва от оперативна програма "Транспорт" 2014 - 2020 г.

През последните години Агенцията работи по проектите Danube STREAM - с бюджет над 2.1 млн. евро, и Danube Sediment - с бюджет над 3,. млн. евро. Те са финансирани по Програмата за транснационално сътрудничество "Дунав".

Екипът на ИАППД е реализирал проекти, финансирани и от Седма рамкова програма, Програмата за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа", Програмата за трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2007 - 2013 г., оперативна програма "Административен капацитет".

По оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г. са изградени 10 нови автоматични станции и 160 плаващи светещи буя, 980 несветещи брегови знака и 20 светещи фара със система за мониторинг.

В момента екипът на Агенцията работи по подготовката на проекти, които да бъдат финансирани през новия програмен период, каза Божидар Янков, директор на дирекция "Европейски програми, проекти и връзки с обществеността" към ИАППД.

По програма "Транспортна свързаност" 2022 - 2027 г. Агенцията ще кандидатства за рехабилитация на над 100-годишната кейова стена в лимана на ИАППД на речен километър 491. Тя е силно компрометирана и има нужда от спешен ремонт, както и за придобиване на нова самоходна смучеща драга, посочи Божидар Янков.

"Съвместно с колегите от речната администрация в Галац подготвяме проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България за доставка на модерни навигационни знаци. Те са от ново поколение, както и за изграждане на съвместна софтуерна платформа за мониторинг на тези знаци. Планира се и доставка на специализирано плавателно средство за поддръжка на бреговата навигационна обстановка", допълни Янков.

Агенцията работи и по проект FAST Danube, който чрез осъществяване на инженерни мерки цели намиране на трайно решение и осигуряване на корабоплаването по реката през цялата година.

През последните 30-40 години такива инвестиции не са правени в ИАППД, отбеляза Божидар Янков.