Електронно правителство: Без такса плащаме за услуги

Осигурихме честни и прозрачни избори, похвали се министър Георги Тодоров

Общество
08:30 - 18 Януари 2023
4642
Електронно правителство: Без такса плащаме за услуги

Трябва да се направи регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление, заяви в интервю за БТА служебният министър на електронното управление Георги Тодоров.

Кибератаки има постоянно, те са ежедневие. В огромна част от случаите те не постигат целта си. Министерството на електронното управление (МЕУ) разпознава риска от такива атаки и предприема адекватни мерки за изграждане на защита. Осигурихме честни и прозрачни избори. МЕУ реализира заявяване на услуги към всички общински администрации само с едно заявление. Вече без такса гражданите могат да заплащат дължими такси и услуги, свързани с Имотния и Търговския регистър, в Системата за електронно плащане на МЕУ.

Над 200 милиона са заявените и предоставени от една публична организация към друга удостоверителни услуги по електронен път, включително банкови и кредитни институции, училища, детски градини, съдебни изпълнители, нотариуси и редица други, бяха част от акцентите, които министър Тодоров постави.

Следва пълният текст на интервюто:

- Господин министър, актуална тема напоследък са зачестилите кибератаки срещу сайтове на различни институции. Какво е нивото на киберзащита на държавната администрация?

- Атаки има постоянно. Те са ежедневие. Може би казвате „зачестили“, тъй като напоследък им се отделя медийно внимание, което вероятно е основната цел на хакерите. Този тип кибератаки се наблюдават в България отдавна, като през 2013-та година беше регистрирана първата такава с така наречените политически цели - без финансови претенции, а по-скоро за привличане на внимание.

От тази гледна точка не бихме могли със сигурност да твърдим, че атаките са зачестили, още повече че на практика в огромната част от случаите те не постигат целта си, а именно – ограничаване на достъпа до конкретен сайт или електронна услуга.

Министерството на електронното управление разпознава риска от такива атаки и предприема адекватни мерки за изграждане на защита. Тя работи и в момента както за инфраструктурата на МЕУ, така и за инфраструктурата на други държавни организации и се използва за справянето с подобни дистрибутирани атаки за отказ от услуга. Например доказателство за силата на тази защита е фактът, че след като атаките срещу държавните институции на 15 и 16 октомври не успяха, атакуващите се прехвърлиха към частни организации, медии и др., за да се опитат да предизвикат някакъв забележим ефект.

- Кои бяха приоритетите, върху които поставихте акцент в работата си през последните няколко месеца?

Още в началото на служебния кабинет обявихме своите приоритети с фокус към провеждането на честни и прозрачни избори; политика на електронно управление в подкрепа на гражданите, бизнеса, администрациите и академичната общност; надеждна киберзащита на държавните структури; ползотворна съвместна работа с другите министерства и държавни структури. Смятам, че към момента МЕУ е изпълнило основната част от конкретните дейности по приоритетите и е подготвило за реализиране други.

Мога да ви дам и няколко примера. Осигурихме честни и прозрачни избори и открито преминахме през всеки процес на удостоверяване на технически устройства за машинно гласуване. За първи път публично изтеглихме серийните номера на машините за гласуване за процеса на удостоверяване; директно показахме целия процес по генериране на хеш кода и довереното изграждане на софтуера на машините; предоставихме защитена среда за достъп до изходния код на софтуера, използван в техническите устройства за машинно гласуване.

МЕУ реализира заявяване на услуги към всички общински администрации само с  едно заявление. Постигнахме унификация на процеса по заявяване на електронни административни услуги от една централизирана точка (Единен портал за достъп до електронни административни услуги).  

Вече без такса гражданите могат да заплащат дължими такси и услуги, свързани с Имотния и Търговския регистър, в Системата за електронно плащане на МЕУ.

С цел подготовка на надеждни кадри създадохме първата Академия по електронно управление съвместно с УНСС. Предстои да разработим магистърски програми с други университети и да започнем подготовката на надеждни кадри. 

Съкратихме драстично времето за хоспитализация на спешни медицински случаи след въвеждането на  системна свързаност между 350 болници и Спешна помощ, която изградихме съвместно с Министерството на здравеопазването. За пръв път се осигури информация за свободните болнични легла в реално време за екипите на Спешна помощ.

Подкрепихме Министерството на културата и неговите партньори (БНТ, БНР, БТА, ДА „Архиви“, БНФ) по проект „Дигитализация на колекции на музеи, библиотеки и архиви“, финансиран по НПВУ.

Осигурихме ресурси в Държавния хибриден частен облак и експертна помощ при преодоляване последствията от кибератаки към инфраструктурите на: „Български пощи“; Българската агенция по безопасност на храните; Комисията за регулиране на съобщенията; Българското национално радио.

МЕУ стана точката за контакт на ЕК по изпълнението на програмата за цифрова трансформация на ЕС „Цифрово десетилетие“. Изпълнението на тази програма ще доведе до преки ефекти върху живота на гражданите и развитието на бизнеса, човешкия капитал, свързаността с интернет, внедряването на нови технологии и развитие на иновациите…

Още много конкретни примери мога да дам. Подробно ще бъдат изнесени в сайта на МЕУ, в отчета на служебния кабинет, но това, което със сигурност мога да кажа, е, че макар и в кратки срокове, Министерството на електронното управление реализира стратегически за системата проекти и подготви за финално изпълнение много други, някои от които на международно ниво.

- Ще се забави ли и с колко пускането на мобилното приложение за е-идентификация BGID?

- Целта на електронната идентификация е да улесни достъпа на гражданите до административни услуги, предоставени от държавата, и да оптимизира административния процес. От своя страна мобилното приложение за е-идентификация BGID би следвало да надгради възможностите за използване на схемата за електронна идентификация.

Съгласно Закона за електронна идентификация орган за електронна идентификация е министърът на вътрешните работи, който издава удостоверение за електронна идентичност. Именно за това МЕУ работи съвместно с МВР за реализирането на единна схема за електронна идентификация, разработена от държавата.

Сроковете за реализация ще зависят от изпълнението на договора, възложен от министъра на вътрешните работи чрез обществената поръчка за „Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019 година“.

- Правителството одобри промени в Закона за електронното управление, които предстои да бъдат обсъждани в парламента. Кои са най-важните от тях?

- Законопроектът за изменения в Закона за електронно управление произтича предвид нашия ангажимент проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) да бъдат приоритетно придвижвани. Служебният кабинет доразви първоначалната версия на проекта.

На първо място, трябва да се направи регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление и за подобряване на бизнес средата, което всъщност е и компонента № 10 – бизнес среда от НВПУ. Целта е отново подпомагане на бизнеса и гражданите при използването на електронни административни услуги.

Също така не бива да забравяме изискванията към Системата за сигурно електронно връчване и въвеждането на електронно връчване в производството по административни наказания. Нека припомня, че Планът за възстановяване предвижда редица изисквания към България, като използване на изцяло електронни регистри в изпълнителната власт.

Законопроектът решава и следните проблеми:

Недостатъчна правна сигурност за административните органи при въвеждането на комплексно административно обслужване.

Голям брой регистри, водени на хартиен носител или по начин, неотговарящ на добрите практики и нормативни изисквания.

Липса на финансови стимули за използване на електронни административни услуги.

Липса на регламентация за автоматизирано предоставяне на информация, която участва в административното обслужване, но не се съхранява от административен орган.

Законът урежда ред за електронно връчване на фишове и актове в Закона за административните нарушения и наказания в случаите на съставяне на акт в отсъствие на нарушител и при предварително изразено желание от нарушителя да получава актове и фишове чрез системата за сигурно електронно връчване.

Промените са в интерес и засягат гражданите и бизнеса, които са ползватели на административни услуги. В полза са както на централната, областната и общинската администрация, доставчиците на обществени услуги, така и на лицата, осъществяващи публични функции. 

- Какво показват тенденциите за използването на е-услуги? Започват ли хората да ги използват все повече?

- Ще отговоря в контекста на управление на служебния кабинет на този въпрос, но преди това нека цитирам в резюме току-що изнесените резултати от прилагането на утвърдения Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

Той се oказа ключов за развитието на електронното управление в периода от 2018 г. до момента, като: за периода 2019-2022 г. спестените разходи за обществото са много над 200 милиона лева и това не са голи числа.

Над 200 милиона са заявените и предоставени от една публична организация към друга удостоверителни услуги по електронен път, включително банкови и кредитни институции, училища, детски градини, съдебни изпълнители, нотариуси и редица други. Така е премахната необходимостта от физическо посещение в офиси на публични организации и излишно ангажиране на време и средства.

За администрацията спестяванията от прилагането на модела възлизат на минимум 5.3 млн. лв. и то само на база на спестени разходи за обслужване на гише.

Тепърва ще се изнася още информация, свързана с ползите от прилагането на модела, но ако трябва да говоря в качеството си на служебен министър в момента, мога да кажа, че над 1.4 милиона пъти гражданите и бизнеса са се идентифицирали по електронен път чрез Системата за електронна автентикация, за заявяване на услуги или достъп до информация. При това не е било необходимо да губят време и излишни средства, за да посетят физически административни структури,  а са го извършили онлайн независимо от географското си местоположение и ангажираност. 

Електронно бяха заявени близо 2300 еднократни помощи за ученици в първи и осми клас ­− двойно повече от миналата година.

В рамките на седмица се създаде електронна услуга съвместно с Министерството на туризма, чрез която за 5 дни се предекларираха над 3500 места за настаняване на чужденци.

Създадохме електронна услуга „Предоставяне на Уверение за ученици и студенти“. Като резултат само в рамките на две седмици в Системата за сигурно електронно връчване се регистрираха над 500 училища и 20 ВУЗ-а от общо 35. Чрез тези възможности спестяваме време и излишни административни такси на родители и студенти.

Реализирахме пилотен проект Заявяване на електронни услуги чрез посредник „Български пощи“ ЕАД. Бяха заявени 667 услуги за 5 месеца през 5 пощенски станции в слабо населени райони. Най-заявяваната услуга се оказа Отпускане на целева помощ за отопление. Чрез такъв проект се осигурява равнопоставеност на населението в слабо населени райони и от различни целеви групи. За пилотен проект това наистина са големи числа. А колко биха се заявили, ако услугата се предоставя в 2000 станции?

В отчета на МЕУ за реализираното от служебния кабинет ще изнесем и още факти в числа, но в цялост за периода от август 2022 - януари 2023 г. със сигурност мога да кажа, че ръстът в използването на електронните услуги е значителен.