Европа нареди: България спешно да приеме закони за юридическа промяна на пола

Съветът на Европа скърби, че страната ни е направила невъзможно за транссексуалните лица да получат правно признаване

Новини
17:30 - 27 Септември 2023
5064
Европа нареди: България спешно да приеме закони за юридическа промяна на пола

България бързо да приеме законодателни промени, с които да се въведе процедура за правно признаване на промяната на пола - за това призова Комитетът на министрите на Съвета на Европа, съобщи юридическото издание lex.bg.

Становището на органа, който следи за изпълнението на решенията Европейския съд по правата на човека, е следствие не само от нееднократното осъждане на държавата ни в Страсбург, но и на тълкувателното решение на Гражданската колегия на Върховния касационен съд. С него върховните съдии

на практика сложиха край на възможността транссексуалните да променят юридически пола си.

"Представителите на министрите отбелязаха с дълбоко съжаление, че макар в продължение на много години признаването на промяна на пола да е било редовно допускано в националната съдебна практика, неотдавнашното тълкувателно решение на Върховния касационен съд от февруари 2023 г., основано на решение на Конституционния съд от октомври 2021 г., е направило практически невъзможно за транссексуалните лица

да получат правно признаване на промяна на пола в България;

и че тези развития значително засилват състоянието на несигурност спрямо засегнатите лица и биха могли да доведат до други подобни нарушения", се посочва в документа, разпространен от Съвета на Европа.

Министрите подчертават, че бързото разработване и приемане на законодателни мерки, предвиждащи съобразена с Конвенцията процедура за правно признаване на промяна на пола, изглежда от първостепенно значение, за да се преустанови настоящото положение на несигурност спрямо транссексуалните,

и приканват властите да приемат такива изменения.

Като насърчават властите в България да почерпят вдъхновение от ресурсите и стандартите на Съвета на Европа.

Заради несигурността за транссексуалните, която настъпи след тълкувателното решение на ВКС,

комитетът приканва правителството да го информира дали може да приемат временни мерки, които да позволят разглеждането на молби за правна промяна на пола до приемането на измененията в законодателството.

Както е известно през февруари 2023 г., ВКС прие със задължителна сила, че: "Обективното материално право, действащо на територията на Република България, не предвижда възможност съдът да допусне в производството по реда на глава III, раздел VIII от Закона за гражданската регистрация

промяна на данните относно пола, името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние

на молител, който твърди, че е транссексуален".

Т.е. прехвърли разрешението на проблема на терена на законодателя, който да уреди процедура за т. нар. юридическа промяна на пола.

Припомняме, че през февруари с 28 гласа против и 21 с „особено мнение“ гражданската колегия на ВКС реши, че

юридически полът не може да бъде променян,

а миналата година Конституционният съд реши, че „понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл.“ Решението беше прието с 11 гласа.

Според тълкувателното решение на ВКС българското право не предвижда възможност съдът да допусне промяна на данните относно пола,

името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние на молител, който се определя като транс човек. Тълкувателното решение може да бъде преодоляно само с промяна в закона.

Съветът на Европа е политическа международна организация на страните от Европа (т.нар. „Голяма Европа“ – 46 страни членки, за разлика от 27 страни членки на Европейския съюз), която работи за целите на европейската интеграция. Организацията насърчава сътрудничеството между всички държави в Европа в областта на правото, човешките права, демократичното развитие и културното сътрудничество. В организацията членуват 46 държави с около 655 милиона души население и тя е напълно самостоятелен орган, съществуващ отделно от ЕС. За разлика от ЕС, Съветът на Европа няма правомощия да създава закони.

Два от най-известните органа на Съвета на Европа са Европейският съд по правата на човека, който прилага Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи и Европейската фармакопея, която залага стандартите за фармацевтичните продукти в Европа. Съветът на Европа е създал множество стандарти, харти и конвенции, които улесняват сътрудничеството между европейските държави.