Нова защитена местност за опазване на амфибии в Руй планина

Новини
13:30 - 04 Декември 2022
2178
Нова защитена местност за опазване на амфибии в Руй планина

Министерството на околната среда и водите обяви нова защитена местност - "Находища на алпийски тритон в Руй планина", в землищата на селата Рани луг и Насалевци, община Трън, област Перник, с обща площ близо 50 дка.

От министерството обясняват, че заповедта на министър Росица Карамфилова е с цел опазване на животинския вид алпийски тритон (Triturus alpestris) и неговото местообитание, както и опазване на размножителни местообитания на други консервационно значими видове земноводни животни (амфибии), като дъждовник, (Salamandra salamandra), обикновен тритон (Triturus vulgaris), южен гребенест тритон (Triturus karelinii), жълтокоремна бумка (Bombina variegata), кафява крастава жаба (Bufo bufo) и горска дългокрака жаба (Rana dalmatina)