Спад на доходите и увеличаване на разходите прогнозират банките

Топ
19:40 - 06 Август 2020
1228
Спад на доходите и увеличаване на разходите прогнозират банките

Анализът на Асоциацията на банките в България (АББ) за резултатите на банковия ни сектор през първото полугодие на 2020 г. потвърждава първоначалното впечатление за неговата стабилност, но и за плавно влошаване на финансовите резултати. При това перспективите за подобряване са близки до нула.

От АББ констатират, че през второто тримесечие на 2020 г. банковият сектор отчита спад на нетната печалба от 64% на годишна база и от 26% на тримесечна база до 219,1 млн. лв. "За сравнение, през второто тримесечие на 2019 г. реализираната от банковата система печалба възлизаше на 608,6 млн. лв., докато през първото тримесечие на 2020 г. тя беше в размер на 296,2 млн. лева", пише в анализа на асоциацията. Те подчертават, че влияние върху финансовия резултат на сектора оказват забавянето на кредитната активност, по-ниските приходи от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, начислените разходи за обезценки, управлението на разходите за дейността и качеството на кредитния портфейл.

Важния детайл, върху който акцентират от АББ, е, че някои еднократни ефекти при отделни банки, например получените дивиденти, положителният резултат от отписване на финансови активи и пасиви, валутните разлики и по-високите разходи за обезценки, също оказват влияние върху финансовия резултат на системата. "Нетната печалба на сектора за първото полугодие на 2020 г. възлиза на 515,2 млн. лв., което представлява спад от 43,9% на годишна база. Като се вземат предвид еднократните ефекти, спадът на нетната печалба би бил по-голям", пише в анализа на АББ.

От асоциацията отбелязват, че нетният лихвен доход на банките се понижава с 5,4% на годишна база (-74,8 млн. лв.) и към края на юни 2020г. възлиза на 1,305 млрд. лв. Нивото на нетния лихвен доход се формира от разликата между приходите от лихви и разходите за лихви. Към 30 юни 2020 г. приходите от лихви се понижават с 3,4% на годишна база (-51,2 млн. лв.) до 1,472 млрд. лв. Разходите за лихви възлизат на 166,7 млн. лв., като те са с 16,5% повече на годишна база.

През второто тримесечие на 2020 г. нетният лихвен доход формира 61,8% от нетния общ оперативен доход на банковата система. За сравнение, в ЕС делът на нетния лихвен доход е по-висок и възлиза на 62,9% от общия оперативен приход, по данни на Европейския банков орган (ЕБО) за първото тримесечие на 2020 г.

В анализа на АББ се посочва, че в края на второто тримесечие на 2020 г. нетният доход от такси и комисиони също отчита спад от 11,1% на годишна база (-60,7 млн. лв.) до 484,2 млн. лв. На тримесечна база спадът е от 15%. В края на юни 2020 г. приходите от такси и комисиони спадат с 10,1% на годишна база (при 0,7% ръст на годишна база в края на март 2020 г.) и възлизат на 580,9 млн. лв., докато за същия период разходите за такси и комисиони се понижават с 4,3% на годишна база - до 96,7 млн. лв.

На тримесечна база приходите от такси и комисиони намаляват с 15,2%, а разходите от такси и комисиони спадат с 16,3%. Нетният доход от такси и комисиони формира 23% от нетния общ оперативен доход на банковата система, което е под средното ниво за ЕС от 32,9%, по данни на ЕБО за първото тримесечие на 2020 г.