Уау! Държавният бюджет на плюс с 882,5 млн.

Новини
20:37 - 31 Май 2022
3572
Уау! Държавният бюджет на плюс с 882,5 млн.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към април 2022 г. е положително в размер на 882,5 млн. лв. (0,6 на сто от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите.

Положителното салдо по КФП се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 678,9 млн. лв. и по европейските средства в размер на 203,7 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2022 г. са в размер на повече от 17,789 млрд. лв. или 31,1 на сто от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 1076,9 млн. лв. (6,4 на сто) спрямо отчетените към април 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 1036,0 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 40,9 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 14,022 млрд. лв., което представлява 31,1 на сто от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с над 1,326 млрд. лв. (10,4 на сто) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 78,8 на сто от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на над 2, 279 млрд. лв. или 24,8 на сто от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на близо 6,945 млрд. лв. (33,0 на сто от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на повече от 5, 048 млрд. лв. (34,2 на сто от планираните), от акцизи възлизат на 1,732 млрд. лв. (29,3 на сто от разчета), а тези от мита са в размер на 143,4 млн. лв. (47,3 на сто спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени) са в размер на 649,4 млн. лв. или 47,1 на сто изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са близо 4,149 млрд. лв., което представлява 31,0 на сто от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на близо 2,88 млрд. лв и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 887,9 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към април 2022 г. възлизат на повече от 16, 906 млрд. лв., което е 26,8 на сто от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към април 2021 г. бяха в размер на близо 16,541 млрд. лева.

Нелихвените разходи са в размер на повече от 16,030 млрд. лв., което представлява 26,5 на сто от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 15,052 млрд. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 969,8 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 8,3 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 340,9 млн. лв. (51,3 на сто от планираните за 2022 година).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 април 2022 г. от централния бюджет, възлиза на 534,9 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 30 април 2022 г. е 9,4 млрд. лв., вкл. 8,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.