В края на март парите в обращение са над 26 млрд. лв.

Нарастват дяловете на номиналите от 5, 50 и 100 лева

Новини
14:30 - 24 Април 2023
2027
В края на март парите в обращение са над 26 млрд. лв.

В края на март парите в обращение достигнаха 26,436 млрд. лв. За едногодишен период (спрямо края на март м.г.) това е увеличение със 7,6 процента или с 1,873 млрд. лв., съобщават от Българската народна банка (БНБ) в информация за емисионно-касовата дейност за януари-март 2023 г., публикувана на интернет сайта на централната банка. 

В края на март делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,87 процента, а на разменните монети - 2,12 процента, показват данните. В обращение са 5,567 млрд. банкноти, които са с 40 млн. броя, или с 6,7 процента по-малко в сравнение с края на 2022 г. С най-голям дял - 40,52 процента, е банкнотата с номинал 50 лева, като към 31 март в обращение са 2,256 млрд. такива банкноти, а с най-малък дял - 5,39 процента, e броят на банкнотите от 5 лева.

Данните показват, че спрямо края на миналата година в структурата по брой на банкнотите в обращение

нарастват дяловете на номиналите от 5, 50 и 100 лева,

като най-голямо е увеличението на дела на банкнотите от 100 лева – с 1,41 процентни пункта. Дяловете на банкнотите от 10 и 20 лева намаляват, по-съществено на тези от 20 лева – с 1,63 процентни пункта.

Според данните за едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличава с 4,3 млн. или 0,8 процента, а стойността им с 1,832 млрд. лв. или 7,6 процента. Запазва се тенденцията от предходните периоди към изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали - 50 и 100 лева в сравнение с останалите, се отбелязва в анализа.

Спрямо края на март м. г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нарастват дяловете на номиналите от 5, 50 и 100 лева,

като най-голямо е увеличението на тези от 100 лева – с 2,67 процентни пункта. Спрямо същия период дяловете на банкнотите от 10 и 20 лева са намалели, като най-много се понижава този на банкнотите от 20 лева - с 3,87 процентни пункта.

В края на март общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 100 лева е 11,471 млрд. лв., което е най-големият дял или 44,41 процента, в структурата по стойност на банкнотите в обращение, показва статистиката. С най-малък дял  - 0,58 процента, е стойността на банкнотите от 5 лева.

В структурата по стойност на банкнотите в обращение за едногодишен период нараства единствено делът на банкнотите с номинал 100 лева – с 3,14 процентни пункта, показват данните. Дяловете на останалите номинали намаляват, като най-съществено е понижението на дела на банкнотите от 20 лева – с 2,34 процентни пункта. Най-малко намалява делът на банкнотите от 5 лева – с 0,03 процентни пункта.

Според статистиката в края на март в обращение са 3,082 млрд. разменни монети,

които са с 27,5 млн. броя, или с 0,9 процента повече в сравнение с броя им в края на миналата година. За същия период общата им стойност се увеличава с 1,6 млн. лв., или с 0,3 процента, и в края на март достига 559,7 млн. лв. За този период общата стойност на монетите от 1 лев в обращение е 181,8 млн. лв., което е най-големият дял - 32,48 процента, в структурата по стойност на разменните монети в обращение. С най-малък дял - 1,56 процента е стойността на монетите от 1 стотинка.

Към 31 март делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0,01 процента и се запазва без промяна спрямо края на 2022 г., се отбелязва в анализа.

Статистиката показва още, че делът на задържаните през първото тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на март е 0,000045 процента. В общия брой на задържаните през този период неистински български банкноти най-голям е делът на тези от 50 лева - 79,05 процента, тези от 20 лева са с дял от 15,81 процента, от 10 лева имат 4,35 процента дял, а от 100 лева – 0,79 процента.

В периода януари-март са регистрирани и задържани общо 68 броя неистински български разменни монети,

от които 11 броя от 2 лева, 8 от 1 лев, 48 от 50 стотинки и 1 от 20 стотинки. За този период в БНБ са регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти - 79 броя евро, 65 броя щатски долари и 9 броя банкноти от други чуждестранни валути, всичките циркулирали в паричното обращение, се отбелязва в анализа.