Запазва се размерът на детските надбавки за 2020 г.

Капацитетът на социалните институции е увеличен общо с 380 броя места

Актуални новини
12:17 - 28 Октомври 2019
2198
Запазва се размерът на детските надбавки за 2020 г.

За следващата година се предвижда запазване на размера на средномесечният доход на член от семейството за достъп до помощи по Закона за семейни помощи за деца. За реализирането на политиката в областта на социалното включване, съществена част от която е материалната подкрепа за децата и семействата, за 2020 г. са предвидени 541,6 млн. лв., сочат разчетите на бюджета за 2020 година. 

В проектобюджета за 2020 г. за делегираните от държавата социални дейности в общините са предвидени средства за текущи разходи в размер на 290,9 млн. лв., което е с 30 млн. лв. повече спрямо парите за 2019 година. Това е заложено в проектобюджета на държавния бюджет за следващата година.

Разчетени са средства за увеличение на разходите за персонал с 10 на сто.

За периода 2020-2022 г. приоритет остават оптимизиране на социалното подпомагане на уязвимите групи от населението, гарантиране на тяхната социална защита чрез по-добра целенасоченост на социалните помощи, повишаване ефективността на програмите и усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на социалните помощи в съответствие с динамично променящите се условия на средата. Общо планираните средства за 2020 г. за тази политика са в размер на 172,5 млн. лв., като от тях 121,2 млн. са за целеви помощи за отопление.

Общо средствата за политиката в подкрепа на хората с увреждания за 2020 г. са 559,5 млн. лв., като е отчетен ефекта от увеличението на линията на бедност при определяне на финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания.

Стандартите са увеличени диференцирано: за специализираните институции за предоставяне на социални услуги с 10 на сто; за социалните услуги предоставяни в общността средното увеличение на стандартите е 14 на сто. С най-голямо увеличение са стандартите за центровете за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи - 20 на сто.

Стандартите за защитените жилища на лица с увреждания и за центровете за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания са увеличени с 15 процента, а тези за дневните центрове за деца и/или пълнолетни деца с увреждания са увеличени с 10 на сто.

Увеличение с 8 на сто имат стандартите за центровете за временно настаняване и за обществена подкрепа, за наблюдавано и преходно жилище, дневни центрове за стари хора и центрове за социална рехабилитация и интеграция, звено "Майка и бебе", центровете за работа с деца на улицата и приютите.

Капацитетът на социалните институции е увеличен общо с 380 броя места, което е в резултат на намаление на местата в специализираните институции с 333 броя и увеличение със 713 броя на местата в социалните услуги, предоставяни в общността в резултат на извършени компенсирани промени през 2019 г.