Инспекторатът към ВСС: 1048 нови сигнала за нарушения от съдебните органи

Политика
14:35 - 27 Май 2022
804
Инспекторатът към ВСС: 1048 нови сигнала за нарушения от съдебните органи

Общо 1048 нови сигнала за допуснати нарушения от съдебните органи са постъпили през 2021 г. в Инспектората към ВСС, стана ясно от публикувания му доклад. Приключена е работата по всички сигнали, като по 925 от тях са изготвени становища, приключени са и 1142 допълнения по сигнали, постъпили по вече образувани преписки.

От извършените 53 комплексни планови проверки (като проверяваният период е 01.01.2019 г. – 21.12.2020 г.) се констатира, че независимо от предизвикателствата, поради влошената през 2020 г. епидемична обстановка в страната, е постигната много добра организация на административната дейност на органите на съдебната власт. В по-голямата част от проверените съдилища делата се образуват в деня на постъпване на съдебните книжа и се разпределят на докладчик при спазване на чл. 9 ЗСВ. Делата са насрочвани за разглеждане в съдебни заседания и са отлагани за следващи заседания през кратки периоди - много често в срок до 1 месец от постановяване на определението по чл. 140 ГПК.

Отлагането на наказателните дела е съобразено със срока по чл. 271, ал. 10 НПК. Като добра практика се отчита и факта, че в повечето съдилища административните ръководители следят за движението и приключването на делата и при необходимост предприемат съответни организационни и дисциплиниращи мерки при констатирани забавяния.

Повечето граждански и наказателни дела се насрочват, разглеждат и приключват в кратки срокове, което е показател за подобряване срочността на правораздаване.

Положителни тенденции в работата са отчетени и по отношение на проверените прокуратури. Във всички проверени през 2021 г. прокуратури е установено, че се спазва принципът на случайното разпределение на прокурорските преписки, съгласно изискването на чл. 9 ЗСВ. Съхраняването и работата с веществените доказателства в повечето прокуратури е в съответствие с НПК, ПАПРБ, указанията и заповедите на главния прокурор. В по-голямата част от проверените прокуратури възлагането и извършването на проверките по ЗСВ е в указаните срокове и в съответствие с чл. 145, ал. 2 ЗСВ. Постановленията и обвинителните актове се изготвят в срок.

В следствените отдели в проверените окръжни прокуратури е установено, че действията по разследване се извършват ритмично и следователите спазват дадените прокурорски указания. По делата разследването се провежда в законния и в удължения срок за разследване.

По-често срещани пропуски в производствата по гражданските дела са: несвоевременното извършване на проверката за редовност и допустимост на исковите молби, както и постановяване на определенията по чл. 140 от ГПК в срокове над четири месеца от изтичане на едномесечния срок за отговор на исковата молба; подценяват се кратките срокове, свързани с движението и приключването на бързите производства, регламентирани в глава двадесет и пета от ГПК; в изолирани случаи отделни съдии, в условията на приблизително еднаква натовареност, продължават да не спазват едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 ГПК за постановяване на съдебните решения.