Окончателно: Още година "Лукойл" ще работи с руски петрол

В този период рафинерията ще намалява поетапно количествата на сорт "Уралс"

Новини
15:08 - 28 Септември 2023
2669
Окончателно: Още година "Лукойл" ще работи с руски петрол

"Лукойл Нефтохим Бургас" ще работи още една година с руски петрол. Дерогацията се отменя изцяло на 30 септември 2024 година.

От 1 октомври 2024 г. "Лукойл Нефтохим Бургас" трябва изцяло да преработва петрол с неруски произход. За този период поетапно рафинерията трябва да сменя произхода на нефта. Това стана ясно при приемането на второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Вносители са Бойко Борисов, Кирил Петков, Христо Иванов, Делян Пеевски, Делян Добрев, Десислава Атанасова, Мустафа Карадайъ и Ивайло Мирчев.

В този период рафинерията ще намалява поетапно количествата на сорт "Уралс".

Законът въвежда фигурата на особен търговски управител в "Лукойл". Той ще се назначава от Министерския съвет и ще се контролира от Комисията по икономическа политика и иновации, както и от Народното събрание. Особеният управител се вписва по партидата на лицето в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Особеният търговски управител се назначава за срок от 6 месеца, като този срок може да бъде удължен еднократно за същия срок. Кандидатите за особен търговски управител представят шестмесечен подробен план за действие пред ресорната Комисия по икономическа политика и иновации, която го одобрява.

Планът за действие става неизменна част от договора за управление на избрания особен търговски управител.

В извънредни случаи, в които няма действащо Народно събрание за период по-дълъг от седем дни, особеният търговски управител се назначава с решение на Министерския съвет. В тези случаи ал. 5 и 6 се прилагат съответно като особеният управител се отчита пред Министерския съвет.

Със законопроекта се предвиждат и нови отговорности за Агенция "Митници".

Агенцията ще осъществява контрол върху енергийните вноски. Задължено лице, което не подаде декларация, не я подаде в срок, не посочи или посочи неверни данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимите енергийни вноски в по-малък размер, се наказва с имуществена санкция в размер от 20 000 лв. до 50 000 лв.

При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 40 000 до 100 000 лв.

Актовете за установяване на нарушенията свързани с енергийните вноски се съставят от митническите органи, а наказателните постановления се издават от директора на Агенция "Митници" или от оправомощено от него длъжностно лице. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

По време на дебатите в пленарна зала се разгоря спор, като бяха изказани съмнения за рекет и опасения, че без дерогацията цената на горивото ще надхвърли 4 лева.