Правителството готви с нов закон БНБ за Еврозоната

Икономика
17:32 - 28 Декември 2023
2078
Правителството готви с нов закон БНБ за Еврозоната

Правителството на Република България е одобрило законопроект за нов Закон за Българската народна банка (БНБ). Този закон има за цел обезпечаването на правната интеграция на българската централна банка в Евросистемата във връзка с въвеждането на еврото като парична единица в страната. Евросистемата включва Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки, използващи еврото като валута.

Този закон има за цел да отстрани правните несъответствия, установени в Докладите за конвергенция на Европейската централна банка и Европейската комисия за 2022 г. и за предишни години. Тези несъответствия се отнасят до регулацията на паричната политика, събирането на статистически данни, управлението на международните валутни резерви, платежните системи, емитирането на банкноти, изборът на независими одитори, финансовата отчетност, политиката за определяне на валутния курс, международното сътрудничество и други аспекти. Отстраняването на тези несъответствия е една от мерките в Плана за действие, предвиждащи изпълнението на ангажиментите на страната след присъединяването й към Валутния механизъм II (ERM II).

Законът създава правна рамка, която изцяло отговаря на разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз и на Устава на Европейската система на централните банки и ЕЦБ. Той регулира статута на еврото като парична единица и дефинира дизайна на националната страна на разменните евромонети, както и процедурите за пускане и изваждане от обращение, замяната, обмяната и възпроизвеждането на евробанкноти и евромонети.

Законът също така предвижда ясно в какви видове активи и инструменти могат да бъдат инвестирани резервите на БНБ. Този закон предлага разширяване на оценките за кредитното качество на някои инструменти, позволявайки инструменти, оценени с трите най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг, вместо само две. Този ход има за цел да разшири инвестиционните възможности с добавянето на инструменти, които могат да предложат по-висок доход при поемане на по-голям кредитен риск.