Приеха Закона за ВЕИ

Депутатите опростиха издаването на разрешителни и фиксираха 6-месечен срок за присъединяване към енергиен обект

Новини
17:32 - 29 Септември 2023
1948
Приеха Закона за ВЕИ

Депутатите приеха на второ четене Закона за ВЕИ (законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници).

Той цели насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта, както и насърчаване на дейността на произвеждащите потребители и създаване на условия за подпомагане на тази дейност.

Предвижда се въвеждане и прилагане на механизми за намаляване на административната и финансова тежест относно дейностите на произвеждащите потребители,

включително чрез прилагането на нетно отчитане и виртуално нетно отчитане.

При дългосрочно планиране във връзка с въвеждане на национални схеми за подпомагане използването на енергия от възобновяеми източници се взимат предвид резултатите от изготвена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) оценка за ефективността на схемите за подпомагане за електрическа енергия от възобновяеми източници и тяхното въздействие върху различните групи потребители и върху инвестициите, решиха още законотворците.

Също така министърът на енергетиката, министърът на околната среда и водите, министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на транспорта и съобщенията

разработват План за определяне на зони за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници.

Разработването на Плана за определяне на зони за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници, а именно вятърни, фотоволтаични и водни електрически централи на сушата, вятърни електрически централи в морето и фотоволтаични електрически централи във вътрешни водни обекти, ще се извършва при отчитане на националната цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и с планираните инсталирани мощности за производство на електрическа енергия, определени в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на България. То ще се съобразява и с потенциала за производство на електрическа енергия от вятърна, слънчева и водна енергия в съответните зони,

както и с прогнозираното потребление на електрическа енергия в страната.

Депутатите записаха, че министърът на енергетиката, министърът на околната среда и водите, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на транспорта и съобщенията и министърът на земеделието и храните разработват План за определяне на приоритетни зони за развитие на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници. Планът се разработва с участието на Националния съвет по биологичното разнообразие и Националния експертен съвет по изменение на климата.

Според "Възраждане" този закон е грешка, а целта била 700 милиона евро да бъдат усвоени от фирми на "Киро и Асен".

Радослав Рибарски от ПП сподели, че хората искат сами да произвеждат електрическата си енергия и излишъкът да бъде присъединяван в мрежата. Именно за това става въпрос в този закон, увери депутатът.

Тук говорим в голяма степен за транспониране на директива, каза и Жечо Станков от ГЕРБ.

Ако не я въведем в законодателството си, ще плащаме глоба от близо 1 милион лева месечно.

Със законопроекта се регламентират граждански енергийни общности, които могат да произвеждат, потребяват, съхраняват и продават енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), и по-точно - излишните количества енергия, като равнопоставен участник на пазарите на енергия включително чрез двустранни договори за закупуване на електрическа енергия. Ще могат и да могат да споделят в рамките на общността енергията, произведена от инсталации, притежавани от общността, при зачитане на правата и задълженията на членовете като потребители и имат достъп по недискриминационен начин до всички подходящи пазари на енергия.