РЕКОРД: Застраховаха интерконектора с Гърция за близо 3 милиона евро на година

Газовата връзка е защитена финансово дори срещу саботаж и тероризъм

Свят
13:21 - 07 Юни 2023
1870
РЕКОРД: Застраховаха интерконектора с Гърция за близо 3 милиона евро на година

След провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), независимият преносен оператор ICGB избра водещ застраховател за междусистемната газова връзка Гърция-България. "ДЗИ – Общо застраховане" ЕАД ще отговаря за покритие на дейността на газопровода IGB във фазата му на експлоатация.

Рискът ще бъде презастрахован при водещи презастрахователи на международния пазар, които разполагат с кредитен рейтинг най-малко „А-“ (А минус) според Standard & Poor’s или AM Best.

Общата застрахователна премия за всички видове застрахователни полици, включително възможността за удължаване до 24 месеца преди изтичане на първоначалния срок от 12 месеца, е в размер на 2 650 044 евро.

Полицата обхваща следните рискове:

· Всички рискове за имуществени щети, включително авария на машини/съоръжения и прекъсване на оперативната дейност;

· Обща застраховка "Гражданска отговорност", която включва "Отговорност за продукти", "Отговорност за замърсяване" и "Отговорност на работодателя";

· Рискове, произтичащи от тероризъм, саботаж, стачки, бунтове, граждански безредици и злоумишлени действия, включително прекъсване на дейността;

· "Отговорност при тероризъм" – отговорност към трети лица.

Сключването на договор с водещ застраховател е важна мярка за минимизиране на рисковете по време на експлоатация на газовия интерконектор, който има стратегическа роля за обезпечаване на доставки природен газ както на национално, така и на международно ниво.