ВАС отмени наредбата за работното време и почивките на полицаите

Общество
12:40 - 28 Юни 2022
1090
ВАС отмени наредбата за работното време и почивките на полицаите

5-членен състав на Върховния административен съд /ВАС/ отмени наредбата за работното време и почивките на служителите на Министерството на вътрешните работи /МВР/, тъй като нормативният акт не съдържа задължителните преди приемането му мотиви и това противоречи на разпоредбите на Закона за нормативните актове.

Наредба № 8121з-1353 от 15 декември 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР е издадена от ресорния министър и е в сила от 1 януари 2021 г.

Върховните магистрати приемат, че на основание чл. 28, ал. 2 от ЗНА мотивите, съответно доклада към проекта на нормативния акт, които се внасят за обсъждане и приемане от компетентния орган, следва да съдържат следните данни:

Причините, които налагат приемането;
Целите, които се поставят;
Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;
Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
В случая е установено, че докладът не е мотивиран по критериите на чл. 28, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗНА. Не са посочени данните за финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба, както и очакваните резултати от прилагането, включително финансовите. Не е направен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Мотивите за изработването на нормативния акт осигуряват реализиране на предоставената от закона възможност на заинтересованите лица за изразяване на мнения и становища и те задължително следва да бъдат налице при обсъждането им и при запознаването на заинтересованите страни с проекта.

Върховните съдии не споделят извода на първоинстанционния съд, че мотивировка относно финансовите и други средства, нужни за прилагането на новата уредба, каквото е изискването на чл. 28, ал, 2, т. 3 от ЗНА, може да бъде изведена от мотивите на друг нормативен акт, а именно измененията на чл. 187 и сл. от ЗМВР, обнародвани в Държавен вестник, бр. 85 от 2020 г. С измененията се въвежда отпадането на ненормирания работен ден, регламентира се полагането на извънреден труд и неговото заплащане, отпада компенсирането с допълнителен платен годишен отпуск до 12 дни за положения труд над установеното работно време в работни дни.

Административно дело 1108 от 2022 г. беше образувано пред ВАС по жалба на физическо лице и на Синдикална федерация на служителите в МВР.