ВАС:ТЕЦ "Бобовдол" с право на инсталации за ток и водород

Новини
18:21 - 07 Декември 2022
1503
ВАС:ТЕЦ "Бобовдол" с право на инсталации за ток и водород

Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решение на Административния съд в Кюстендил, с което отхвърли жалбата на Сдружение "За Земята - Достъп до правосъдие" срещу решение на директора на Изпълнителна агенция по околна среда в София за издаване на комплексно разрешително на ТЕЦ "Бобов дол" за експлоатация на инсталациите и съоръженията за производство на електрическа енергия и производство на водород.

Решението на съда е окончателно.

Върховните магистрати приемат, че не се касае за извършване на "съществена промяна" в производствената дейност на теца, която да попада в приложното поле на чл. 20 и 21 от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

Според съда и мотивите за оспорването на разрешителните - че става въпрос за лице, което многократно е нарушавало и нарушава и към момента екологичното законодателство, не могат да бъдат основание за отказ на разрешително. Те могат да бъдат основание за отказ да бъде издадено комплексно разрешително само по отношение на неспазване на предишно разрешително, за което на оператора се налагат санкции по чл. 69 и сл., както и чл. 154 и сл. от ЗООС, са правилни.

В оспореното разрешение са посочени изрично мерките, които операторът следва да вземе, с цел съобразяване на дейността си с нормите на вредните емисии, които са посочени в Приложение № 1 към Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

Върховните магистрати приемат също, че не са налице отклонения от процедурата, регламентираната в Закона за опазване на околната среда и и Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.