Защо Цеките са свързани лица с Черепа, а Сократис Кокалис - не?

Топ
11:00 - 16 Юни 2021
10683
Защо Цеките са свързани лица с Черепа, а Сократис Кокалис - не?

Вчера, 15.06. 2021 година, в изпълнение на Решение на Министерския съвет №441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати. 
 

В разширения списък са включени физическите лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г. 

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“. 

В списъка са включени и лицата - Боян Стефанов Найденов, Цветомир Стефанов Найденов и Стефан Найденов Найденов. В същото време, от списъка на свързаните фирми, които попадат под ударите на закона "Магнитски", който бе публикуван от МФ на 9.06.2021 година, отпада една - гръцката "Интралот", която е представила документи, че няма свързаност с Васил Божков. 

Фирмата "Интралот" е собственост на гръцкия милиардер Сократис Кокалис, който от много години е бизнес партньор на избягалия в Дубай бивш хазартен бос. През далечната вече 2002 година "Интралот" чрез дъщерната си компания в България "Билот" придобива 49% от фирмата на Божков - "Еврофутбол", а през 2016 година гръцката компания отново чрез "Билот" купува 49% от хазартния оператор "Евробет" - също собственост на Божков. 

Справка в Търговския регистър показва кога гръцката компания прекратява участието си във фирмите на Васил Божков, на база, на което твърди, че вече няма свързаност с него:  

I. 1. "Билот" ЕООД участва в Еврофутбол ООД (49 %)
2. До 30.12.2020 г. едноличен собственик на капитала на "Билот" ЕООД е "ИНТРАЛОТ ХОЛДИНГС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД" (Кипър). НА 17.12.2020 г. "ИНТРАЛОТ ХОЛДИНГС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД"  продава на Никос Христофору, гражданин на Кипър, дяловете си в "Билот" ЕООД (13 690 09 дяла, всеки с номинална стойност 10 лв.). На 30.12.2020 г. продажбата е вписана в Търговския регистър, като Никос Христофору става едноличен собственик на капилата и управител на Билот ЕООД. Сделката е извършена чрез пълномощници. 

II. 1. "Билот Инвестмънт" ЕООД участва в Евробет ООД (49%). 
2. До 23.12.2020 г. едноличен собственик на капитала на "Билот Инвестмънт" ЕООД е "ИНТРАЛОТ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС БВ" (Холандия). На 17.12.2020 г. "ИНТРАЛОТ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС БВ"  продава на Мария Калинику Христофору, гражданка на Кипър, дяловете си в "Билот Инвестмънт ЕООД" (50 000 дяла, всеки с номинална стойност 1 лв.). На 23.12.2020 г. продажбата е вписана в Търговския регистър, като Мария Калинику Христофору става едноличен собственик на капилата и управител на "Билот Инвестмънт" ЕООД. Сделката е извършена чрез пълномощници. 

III. "НУМЕРИКЪЛ ГЕЙМС" ООД
Съдружници    "ИНТРАЛОТ" АД, ГЪРЦИЯ - 49%     
Съдружници    "ЕВРОСЪДРУЖИЕ" ООД - 51%   

IV. "ЛОТЕРИ ДИСТРИБЮШЪНС" ООД
Съдружници    "ИНТРАЛОТ АД", ГЪРЦИЯ - 49%   

Съдружници    "ЕВРОСЪДРУЖИЕ" ООД - 51%
V. "НЕШЪНЪЛ ЛОТЕРИ" ООД
Съдружници    "ИНТРАЛОТ АД", ГЪРЦИЯ - 49%   
Съдружници    "ЕВРОСЪДРУЖИЕ" ООД - 51%

Управителят на последните три фирми - Николаос Арсенополус е заличен като такъв на 8.02.2021 година. 

Човекът на Кокалис Николаос Арсенопулос (крайният вдясно) работи за Божков до този февруари

Нека сега направим справка и кога братята Боян и Цветомир Найденови прекратяват своите взаимотношения с Васил Божков:

Боян Найденов е отстранен от длъжността управител на "Еврофутбол" на 9.07.2019 година, а на 25.03.2020 година Найденови прекратяват участието си в "ЕВРОСЪДРУЖИЕ" ООД, сочат данните в Търговския регистър. 

Тук възниква и въпроса показва ли двоен аршин МФ, след като гръцката компания "Интралот" е извадена от списъка при положение, че прекратява взаиомоотношенията си с Божков в края на миналата година и февруари месец тази година, а братя Найденови са сторили това още през месец март 2020 година, а и Божков винаги е бил директен и мажоритарен собственик на фирмите в общия им бизнес. 

От МФ също така обявиха днес, че "списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена".

Някак си странно изглежда да бъдат поставени в "черен списък" точно тези, които са довели до повдигането на обвинения, разкриването на нарушенията на Васил Божков и неговото санкциониране от САЩ. А верните му съдружници да са пожалени.