Европа разделя 166,7 млрд. евро през 2021 г.

Това е първият след Brexit бюджет на ЕС, насочен към възстановяване

Новини
20:08 - 29 Юни 2020
1148
Европа разделя 166,7 млрд. евро през 2021 г.

Европейската комисия предложи бюджет на ЕС за 2021 г. на стойност 166,7 милиарда евро, съобщиха от пресцентъра на институцията. Той ще бъде допълнен с 211 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и приблизително 133 милиарда евро под формата на заеми по линия на Next Generation EU - временния инструмент за възстановяване, имащ за цел да бъдат мобилизирани инвестиции и да бъде даден тласък на европейската икономика.

Очаква се годишният бюджет и Next Generation EU съвместно да мобилизират през 2021 г. значителни по размер инвестиции, които да послужат за преодоляване на икономическите и социалните последици от пандемията от коронавируса, за устойчиво възстановяване и създаване на работни места.

След като бъде приет, той ще бъде първият бюджет от новата многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 г. и първият бюджет за ЕС-27 след оттеглянето на Обединеното кралство и края на преходния период. От 166,7 милиарда евро поетите задължения са -9,7% в сравнение с 2020 г. и 163,5 милиарда евро плащания, което е +0,8% в сравнение с 2020 г.

Ето как е разпределен по пера бюджетът на ЕС за 2021 г.:

- 1,34 милиарда евро за програмата „Цифрова Европа“ за киберотбраната на Съюза и за подкрепа на цифровия преход

- 3 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа в актуализирана, високоефективна транспортна инфраструктура с цел улесняване на трансграничните връзки

- 575 милиона евро за Програмата за единния пазар. От тях 36,2 милиона евро и 127 милиона евро съответно за програмите за подкрепа на сътрудничеството в сферата на данъчното облагане и митниците

- 2,89 милиарда евро за „Еразъм+“ за инвестиране в младите хора, както и 306 милиона евро за секторите на културата и творчеството чрез „Творческа Европа“

- 1,1 милиарда евро за фонд „Убежище и миграция“ и 1 милиард евро за Фонда за интегрирано управление на границите 

- 55,2 милиарда евро за общата селскостопанска политика и 813 милиона евро за Европейския фонд за морско дело и рибарство

 - 228 милиона евро за фонд „Вътрешна сигурност“ и 1,05 милиона евро за Европейския фонд за отбрана за подпомагане на европейската стратегическа автономност и сигурност 

 - 1,9 милиарда евро за предприсъединителна помощ, за да се подпомогнат нашите съседи, включително в Западните Балкани

За модернизация на ЕС:

- 131,5 милиарда евро заеми и приблизително 133 милиарда евро безвъзмездни средства могат да бъдат предоставени на държавите членки по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост като част от Next Generation EU

 - 17,3 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ за увеличаване на европейската подкрепа за научноизследователски и иновационни дейности, свързани със здравеопазването и климата

- 10,13 милиарда евро за InvestEU за инвестиране в устойчива инфраструктура, иновации и цифровизация

- 8,28 милиарда евро за Инструмента за подкрепа на платежоспособността, предложен от Next Generation EU, за посрещане на нуждите, свързани с платежоспособността, на жизнеспособни дружества от всички икономически сектори

- 47,15 милиарда евро за политиката на сближаване. Средствата ще бъдат използвани за субсидиране на заетостта, схеми за работа с намалено работно време и мерки за младежка заетост, както и за ликвидност и платежоспособност за МСП.

 - 9,47 милиарда евро за Фонда за справедлив преход

-  619 милиона евро за rescEU - механизма на Съюза за гражданска защита

- 1,19 милиарда евро за EU4Health - новата здравна програма

- 2,8 милиарда евро за хуманитарна помощ.