МФ очаква бюджетен излишък от половин милиард към края на юли 2023 г.

Постъпленията от преки данъци, социално и здравноосигурителни вноски и други данъци нарастват с добри темпове

Новини
20:54 - 31 Юли 2023
2532
МФ очаква бюджетен излишък от половин милиард към края на юли 2023 г.

Бюджетното салдо към края на юли може да се окаже на излишък от 500 млн. лева, става ясно от предварителните данни на Министерството на финансите за полугодието.

Подобрението на бюджетната позиция продължава и през юли и се дължи основно на приходната страна на бюджета. В частта на данъчните приходи по Консолидираната фискална програма (КФП) постъпленията от преки данъци, социално и здравно осигурителни вноски и други данъци нарастват с добри темпове, докато изоставането при косвените данъци от предходните месеци постепенно се наваксва и към края на юли те са номинално близки до отчетените за същия период на предходната година, посочват от финансово министерство.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2023 г. са в размер на 37,4 млрд. лв.

и нарастват с 3,6 млрд. лв. (с 10,6%) спрямо отчетените към края на месец юли 2022 година.

Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо същия период на 2022 г. с 2,7 млрд. лв. (10,5 на сто), неданъчните – с 1,3 млрд лв. (21,9 на сто), а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) – са по-малко с 0,4 млрд. лева.

В същото време

разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2023 г. са в размер на 36,9 млрд. лева.

За сравнение, разходите по КФП към юли 2022 г. бяха в размер на 32,3 млрд. лв., което означава, че разходите нарастват номинално с 14,4 на сто. В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при разходите за пенсии, както и в частта на разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 0,99 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.