Разходите за януари 2023 г. нарастват с около 1 млрд. лв. спрямо януари 2022 г.

Разходите за пенсии се увеличават номинално с над 370 млн. лв.

Новини
19:58 - 31 Януари 2023
1168
Разходите за януари 2023 г. нарастват с около 1 млрд. лв. спрямо януари 2022 г.

По предварителни данни разходите за януари 2023 г. нарастват с около 1 млрд. лв. спрямо януари 2022 година, съобщава Министерството на финансите.

Въпреки, че приходите по консолидираната фискална програма (КФП) нарастват спрямо същия период на предходната година изпреварващия ръст на разходите води до влошаване на бюджетното салдо спрямо отчетеното за януари 2022 г.

Докато за януари 2022 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите по КФП в размер на 937 млн. лв., за януари 2023 г. излишъкът по КФП се свива наполовина - до 470 млн. лв. (0,3 на сто от прогнозния БВП).

Ръстът на разходите се дължи на влезли в сила нормативни актове, вкл. промени в пенсионната сфера, действащи програми за изплащане на компенсации на потребителите на електрическа енергия извън регулирания пазар и други, уточняват от МФ.

На база на предварителни данни и оценки приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2023 г. се очаква да бъдат в размер на 4836 млн. лв. и нарастват с 515 млн. лв. (12 на сто) спрямо отчетените за януари 2022 година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо януари 2022 г. с 406 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) – със 109 млн. лв. спрямо отчетените за същия месец на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) за януари 2023 г. са в размер на 4366 млн. лева.

За сравнение, разходите по КФП за януари 2022 г. бяха в размер на 3384 млн. лева. Най-значително нарастване има в частта на социалните разходи и по-специално разходите за пенсии, които се увеличават номинално с над 370 млн. лв., следвани от разходите за субсидии, които нарастват с около 250 млн. лв., основно поради действащите програми за изплащане на компенсации за небитовите потребители на електрическа енергия. Ръст също така има при разходите за персонал, разходите за издръжка и капиталовите разходи. 

Частта от вноската на  България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 януари 2023 г. от централния бюджет, възлиза на 112 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.