Въвеждат по-строг контрол на плувните басейни

Икономика
16:20 - 30 Ноември 2021
1007
Въвеждат по-строг контрол на плувните басейни

Промяна в Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване, ще намали рисковете при ползване на басейни.

Предложените мерки са от съществено значение за повишаването на безопасността на съоръженията и готовността на лицата, стопанисващи плувни басейни да предлагат безопасна услуга на своите клиенти, се посочва в доклада на служебния министър на икономиката Даниела Везиева - вносител на предложението. Повишава се качеството на извършваните проверки и техническата безопасност в обектите. С предложените промени се допълват задълженията на лицата, стопанисващи плувни басейни за осигуряване на правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни.

С предложените промени ще се създаде сигурност и безопасност на ползвателите на плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване. Ще се завишават критериите към лицата, извършващи проверките по безопасност на плувните басейни. Ще се повиши качеството на извършваните проверки и техническата безопасност в обектите. В инструкциите могат да се разпишат и допълнителни изисквания, поставени от туроператорите, с които лицата, стопанисващи плувни басейни имат сключени договори, което ще повиши имиджа на страната ни като туристическа дестинация, посочват още вносителите.

Сегашните изисквания към лицата, стопанисващи плувни басейни за техническото им обслужване, определени в съществуващата наредба, не са достатъчни, посочват още от икономическото министерство.

При 1842 проверки на плувни басейни през 2-годишния период от влизането в сила на наредбата до настоящия момент са установени проблеми - например: липса на система за обучение и поддържане знанията на персонала с акцент върху опасностите и отговорностите при обслужване на елементите за вграждане, филтрация и помпите към плувните басейни; недопускане повишаване на налягането във филтрите и тръбната система, довело до засмукване на части от тялото и пострадали деца и възрастни, ползващи плувни басейни; липса на документиране на извършено техническо обслужване, свързано с отстраняване на повреди или неизправности при работа и промени в устройството на системите за вграждане, филтрация и помпите към плувните басейни.

В съществуващата нормативна уредба не са определени изисквания, на които да отговарят лицата, включени в комисията по проверките за безопасност и техническа изправност на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни по реда чл. 11 от Наредбата. По тази причина се предлага комисията да включва: представител на лицето, стопанисващо плувния басейн; лице с техническо образование и трета квалификационна група за безопасност по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V; лицето, отговорно за наблюдение на качествата на водата по физични, химични и микробиологични показатели в обекта.

Проверките, които ще извършва комисията, трябва да бъдат разписани в инструкция за всеки басейн, съобразена със специфичните му особености - елементите за вграждане, филтрацията и помпите към него, както и сезонността на предлаганата услуга.

За да се осигури безопасна техническа експлоатация на съоръженията към плувните басейни, лицата, стопанисващи плувни басейни, трябва да: разработят инструкции за експлоатация и проверка с контролни бланки (чек листи), по които да се извършват и доказват проверките на комисията. Инструкциите трябва да са съобразени със специфичното оборудване, монтирано в обекта, и изискванията, разписани от производителя им за монтаж и експлоатация. Трябва и да осигурят система на обучение за поддържане знанията на персонала за отговорностите и възможните опасности, да документират обучението. Обучението може да се проведе на обекта чрез инструкции за експлоатация на плувния басейн и монтираните към него елементи за вграждане, филтрация и помпи.

Лицата, стопанисващи плувни басейни чрез извършените: техническо обслужване, ремонт, промени в устройството, отстранени повреди или неизправности при работа, са длъжни да осигуряват безопасната им работа, сигурност, дълготрайност и ефективност на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, а ремонтите и извършените промени се документират и съхраняват към досието на обекта.

Предложеният проект на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет, за неговото прилагане не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания от държавния бюджет, се посочва в доклада на икономическия министър.