Бюджетът е на плюс 1,7 млрд. лева

Новини
19:44 - 30 Септември 2022
1626
Бюджетът е на плюс 1,7 млрд. лева

Положителното салдо се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1043,7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 657,8 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП към август 2022 г. са в размер на повече от 39,3 млрд. лв. или 65,9 на сто от актуализираните годишни разчети. Постъпленията нарастват с 5,821,1 млн. лв. (17,4 на сто) спрямо отчетените към август 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с близо 5,6 млрд. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 228,8 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 30,1 млрд. лв., което представлява 65,3 на сто от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с близо 3,9 млрд. лв. (14,8 на сто) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 76,6 на сто от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на близо 5,8 млрд. лв. или 64 на сто от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на близо 14,4 млрд. лв. (64,6 на сто от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на почти 10,3 млрд. лв. (64,1 насто от планираните), от акцизи възлизат на близо 3,8 млрд. лв. (64,8 на сто от разчета), а тези от мита са в размер на 307,1 млн. лв. (80,8 на сто спрямо годишните разчети).

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени) са в размер на повече от 1,1 млрд. лв. или 80,6 на сто изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са над 8,8 млрд. лв., което представлява 65,7 на сто от разчетените за годината.