Политическата нестабилност явно блокира инвестициите

Новини
19:05 - 17 Септември 2021
728
Политическата нестабилност явно блокира инвестициите

Според последният доклад на БНБ по предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари - юли 2021 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 630.4 млн. евро (1% от БВП). 

Той намалява с 1108.5 млн. евро (63.7%) спрямо този за януари - юли 2020 г. (положителен поток от 1738.8 млн. евро, 2.9% от БВП). През юли 2021 г. потокът е положителен и възлиза на 170.5 млн. евро, при положителен поток от 978.6 млн. евро за юли 2020 година.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на чуждестранни лица в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 15.5 млн. евро за януари - юли 2021 г. Той е по-малък със 187 млн. евро от този за януари - юли 2020 г., който е положителен в размер на 171.5 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 2.7 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 1.1 млн. евро за януари - юли 2020 г.

По предварителни данни, позицията "Реинвестиране на печалба" (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 1045.5 млн. евро, при положителна стойност от 609.1 млн. евро за януари - юли 2020 г.

Нетният поток в позиция "Дългови инструменти" (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 399.7 млн. евро, при положителна стойност от 958.2 млн. евро за януари - юли 2020 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари - юли 2021 г. са от Люксембург (457.9 млн. евро), Нидерландия (253.8 млн. евро) и Германия (120.4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Чехия (238.5 млн. евро) и Швейцария (160.6 млн. евро).