Зам. правосъдният министър: Всеки затворник има 4 кв. м площ

Актуално интервю
11:36 - 16 Май 2022
2883
Зам. правосъдният министър: Всеки затворник има 4 кв. м площ

Затворите в страната не са значително пренаселени. Навсякъде се прилага разпоредбата за изискуемата минимална жилищна площ в спално помещение за лишен от свобода от четири квадратни метра. Това каза в интервю за БТА заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев.

По думите му през последните години има значителен напредък в подобряване на условията в местата за лишаване от свобода. Започна работа по изграждането на пилотен затвор, свързан с център за обучение на персонала в района на село Самораново до Дупница. Там е предвидено още изграждане на преходно отделение, т. нар. Нalf way house, каквито ще има и в общежитието „Хеброс“ към затвора в Пловдив и в „Строител“ към затвора в Бургас, каза Дечев.

През последните три години вложените бюджетни средства за подобряване на битовите условия в затвори и арести в размер на 5 327 758,00 лева с ДДС, посочи още той. По думите на Дечев в затвора в Сливен битовите и жилищни условия отговарят в най-голяма степен на европейските стандарти и изисквания. Относно необходимостта от по-сериозен ремонт, към настоящия момент, по моя информация, най-малко средства за подобряване на условията са отпускани на затвора в Белене, каза той.

Следва пълният текст на интервюто:

- Проблемът с условията в затворите и арестите у нас има дългогодишна давност. Какво е реалното състояние на местата за лишаване от свобода в момента?

- През последните години може да се отчете значителен напредък в подобряване на условията в местата за лишаване от свобода. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), с активното участие и помощ на Министерството на правосъдието, полагат непрекъснати усилия в тази посока. Всяка година има строително-ремонтни дейности, съобразявайки се, разбира се, с наличния бюджет, определен за календарната година.

През годините в местата за лишаване от свобода са извършвани редица ремонти-изграждане на санитарни възли в помещенията, постоянен достъп до течаща вода, LED осветление, изолация на сгради, ремонт на общи помещения, ремонт на покриви и др. Във всички сгради бяха подменени осветителните уреди, така че да има достатъчна осветеност и икономичност.

Изградени са нови арести в Сливен, Стара Загора, Добрич и Благоевград. С финансиране по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г. (НФМ) бе изграден и вече функционира обучителен център в Пазарджик за подпомагане на социалното включване на лишените от свобода след тяхното освобождаване. За тази календарна година предстои с бюджетни средства да бъде изграден нов арест и пробационна служба във Велико Търново.

Успоредно с това, отново по линия на НФМ, вървят дейностите по най-големия проект в системата на ГДИН и на Програма „Правосъдие“ - изграждането на пилотен затвор, свързан с център за обучение на персонала в района на село Самораново до Дупница. Там е предвидено още изграждане на преходно отделение, т. нар. Нalf way house, каквито ще има и в общежитието „Хеброс“ към затвора в Пловдив и в „Строител“ към затвора в Бургас. С тези преходни отделения ще бъде въведена нова социално-интеграционна концепция за подготовка на лишените от свобода, като целта е те да бъдат адаптирани и включвани в обществото след освобождаване. Този модел ще се прилага в процеса на реинтеграция на лишените от свобода именно в периода, в който те все още се нуждаят от подкрепа.

Надяваме се по този начин да намалее рискът от рецидив, за разлика от случаите, в които лишените от свобода биват освобождавани директно. По линия на НФМ се работи активно за изграждането на ново общежитие до затвора във Враца, както и за нов арест в Петрич.

- Срещу България има постановени няколко решения на Съда по правата на човека (ЕСПЧ) именно за условията в затворите. Какво се промени след тези решения?

- В отговор на тези решения и във връзка с препоръка на Комитета против изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание към Съвета на Европа (КПИ) е предприет комплексен подход за изменения и допълнения в нормативната база. Търсеният ефект за промяна на констатираните недостатъци е постигнат чрез законодателните изменения, въведени през 2017 г. в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) и свързаните с това изменения в Наказателния кодекс и в Наказателно-процесуалния кодекс. Създадена беше Част шеста в ЗИНЗС „Защита срещу изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение“.

Превантивното средство по същество представлява процедура, чрез която лишеният от свобода може да постигне прекратяване на едно положение, с което се нарушават негови права, гарантирани както в Конвенцията, така и в предложената нова редакция на ЗИНЗС, който обхваща и по-леки случаи на поставяне в неблагоприятни условия в местата за лишаване от свобода.

В новосъздадената Част седма от ЗИНЗС „Отговорност за дейност на специализираните органи по изпълнение на наказанията“ е предвидена нова процедура, която урежда по-облекчено прилагане на принципа affirmanti incumbit probatio - тежестта на доказване за ищеца не бива да е прекомерна, като от него се изисква да представи доказателствата, с които разполага, но основната тежест на доказване да се пада върху органа по изпълнение на наказанията, разширява се обхватът на служебното начало и се предоставя на съда да изисква относимата информация, необходима за правилното установяване на фактите.

Дава се възможност на националния съд да реши делото в съответствие със стандартите, изведени в практиката на ЕСПЧ. Предвидени са кратки срокове за разглеждане на искането, които допринасят за своевременното произнасяне и влизането в законна сила на съдебните актове и за своевременното прекратяване на незаконосъобразното действие или бездействие.

- Пренаселеността на местата за лишаване от свобода също е проблем на места. Има ли решение и в какви срокове може да има резултат?

- Към настоящия момент не отчитаме значителна пренаселеност  в местата за лишаване от свобода. Бройката на осъдените лица е променлива величина и непрекъснато варира. Във всички места за лишаване от свобода се прилага разпоредбата за изискуемата минимална жилищна площ в спално помещение за лишен от свобода от 4 кв.м.

- Колко средства е вложила страната ни в последните години за ремонти в затворите и арестите?

- През последните три години вложените бюджетни средства за подобряване на битовите условия в затвори и арести в размер на 5 327 758,00 лева с ДДС.

- Къде условията са най-добри и къде има нужда от много сериозен ремонт?

- Трудно е да се определи къде условията в местата за лишаване от свобода са най-добри, но може да се каже, че в затвора в Сливен битовите и жилищни условия отговарят в най-голяма степен на европейските стандарти и изисквания. Относно необходимостта от по-сериозен ремонт, към настоящия момент, по моя информация, най-малко средства за подобряване на условията са отпускани на затвора в Белене. 

- В сравнение с други европейски страни, които редовно са давани за пример, къде е България?

- България показва усилия за модернизиране на системата за изпълнение на наказанията, като отговор на новите предизвикателства и поетите международни ангажименти. Реформата в пенитенциарната система цели да се гарантира последователност и устойчивост на политиките в системата, която се базира на високите европейски стандарти, зачитащи и защитаващи човешките права и достойнството на лишените от свобода, задържаните лица и тези с наложени пробационни мерки.

Тук трябва да спомена и одобрената Стратегия за развитието на пенитенциарната система в България за периода до 2025 година. Стратегията включва мерки, отразяващи препоръките на органите на Съвета на Европа и ООН, като най-съществените са ориентирани към ефективно и безопасно управление на местата за лишаване от свобода и задържане, подобряване на професионалното обучение на персонала, засилване на партньорствата с държавните институциите и гражданското общество, така че да се осигури баланс и прозрачност при изпълнение на националните политики в сектора.

По линия на международната дейност мога да кажа, че ГДИН е пълноправен член на редица международни организации (EuroPris - Европейската Организация на корекционите служби; ICPA International Corrections and Prison Association - Международна асоциация на корекционните служби и затворите; The Confederation of  European Probation - Европейска Конфедерация по пробация) и в тази връзка реализира обмяна на добри практики и разширява взаимодействието със сходните институции в Европа.